Relacions internacionals

Nou instrument d’ajuda per donar resposta més ràida a les crisis de la UE

Brussel·les, 2 de març de 2016

Atès que la crisi dels refugiats segueix exercint pressió sobre molts Estats membres europeus, la Comissió proposa una manera més ràpida per ajudar a fer front a les crisis humanitàries de gran abast en la UE.

Atès que la crisi dels refugiats segueix exercint pressió sobre molts Estats membres europeus, la Comissió proposa una manera més ràpida per ajudar a fer front a les crisis humanitàries de gran abast en la UE.

En el dia d’avui, la Comissió Europea ha proposat un instrument d’ajuda d’emergència que s’utilitzaria en la Unió Europea per donar una resposta més ràpida, més específica, a les grans crisis, que inclou l’ajuda als Estats membres per fer front a un gran nombre de refugiats.

Aquesta iniciativa s’inscriu en el context de la crisi dels refugiats, que aconsegueix unes proporcions sense precedents, amb la consegüent necessitat de prestar ajuda d’emergència immediata en diversos Estats membres que acullen a grans quantitats de refugiats als seus territoris.

Des del principi, la Comissió ha estat compromesa amb el suport als seus Estats membres per tots els mitjans possibles i la proposta és conseqüència directa del Consell Europeu celebrat els dies 18 i 19 de febrer, quan els governs van instar a la Comissió a desenvolupar la capacitat per prestar ajuda d’emergència a nivell intern.

El comissari europeu d’Ajuda Humanitària i Gestió de Crisi, Christos Stylianides, ha afirmat: «Amb la present proposta, serem capaces de prestar ajuda d’emergència en cas de crisi amb molta més celeritat que abans, dins de la Unió Europea. En aquests moments, no hi ha dubte que resultarà especialment necessari per ajudar als refugiats. No es pot perdre temps en el desplegament de tots els mitjans possibles per evitar el sofriment humanitari dins de les nostres fronteres. La proposta d’avui aportarà 700 milions EUR d’ajuda on més es necessita. Ara insto als governs europeus i al Parlament Europeu a recolzar la proposta amb rapidesa.»

Els Estats membres les capacitats dels quals de resposta es vegin superades per circumstàncies urgents i excepcionals, com l’afluència sobtada de refugiats o altres pertorbacions importants, podrien beneficiar-se d’aquest nou instrument. La prestació d’ajuda d’emergència es basarà en l’article 122, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Això permetrà que l’ajuda es presti de la manera més ràpida i més àmplia que sigui possible, en un esperit de solidaritat entre Estats membres.

L’ajuda d’emergència es prestaria en estreta coordinació amb els Estats membres i organitzacions tals com les agències de les Nacions Unides, organitzacions no governamentals i organitzacions internacionals, i inclouria la cobertura de necessitats bàsiques, com a aliments, allotjament i medicaments per a la gran quantitat de nens, dones i homes que estan arribant actualment als països de la UE.

La Comissió va a proposar amb urgència al Parlament Europeu i al Consell, que són les autoritats pressupostàries, un pressupost rectficatiu per 2016 amb la finalitat de crear la línia pressupostària per a l’instrument. Les necessitats benvolgudes per 2016 són de 300 milions EUR; per 2017 i 2018 s’emprarien altres 200 milions *EUR cada any.

Per tant, no es veuria afectada el finançament dels actuals programes d’ajuda humanitària exterior que es duen a terme fora de la UE. La UE manté el seu compromís de seguir liderant la resposta humanitària internacional a la crisi de Síria, entre altres emergències mundials en les quals l’ajuda humanitària de la UE salva vides.

Antecedents

La Comissió ja va anunciar el 10 de febrer la seva intenció de desenvolupar la capacitat de la UE per prestar ajuda humanitària internament, i les conclusions del Consell Europeu de 19 de febrer van recolzar aquesta intenció. Prenent com a base l’experiència de la Direcció general d’Ajuda Humanitària i Protecció Civil de la UE, l’ajuda humanitària es destinaria a cobrir les grans necessitats humanitàries dels refugiats i migrants en els Estats membres de la UE

Fins ara, una sèrie d’instruments de la UE, com el Fondo d’Asil, Migració i Integració (FAMI), el Fondo de Seguretat Interior (FSI) o el Fondo d’Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FAEPMD), ja han vingut proporcionant recursos financers importants per a l’ajuda dins d’Europa en resposta a la crisi dels refugiats. Aquests instruments han demostrat la seva utilitat, però no estan concebuts per abordar necessitats humanitàries a gran escala.

El Mecanisme de Protecció Civil de la UE (MPCUE) s’ha utilitzat per mobilitzar suport material com a allotjament, material higiènic i subministraments mèdics, així com assessorament tècnic per ajudar a Hongria, Grècia, Eslovènia, Croàcia i Sèrbia a afrontar el creixent nombre d’arribades. Aquest mecanisme de solidaritat, no obstant això, va ser concebut per a situacions en les quals és un Estat membre el que es troba en situació de necessitat. No ofereix finançament i depèn del que ofereixen voluntàriament uns Estats membres les capacitats dels quals de de ajuda poden estar saturades en aquests moments.

La proposta d’ajuda d’emergència aspira, per tant, a satisfer un buit existent, per disposar d’un instrument més apropiat a escala de la Unió per fer front a les necessitats humanitàries dins del territori de la UE.

Per a més informació:

MEMO/16/483: Fer front a les crisis humanitàries dins de la Unió Europea

Proposada de Reglament del Consell relativa a la prestació d’ajuda d’emergència dins de la Unió Comunicació de la Comissió

Fitxa visual

Una Agenda Europea de Migració

Lloc web de Christos Stylianides, comissari d’Ajuda Humanitària i Gestió de Crisi: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

Previous post

Curs de preparació per a concursos i oposicions de la UE

Next post

El model de negoci definitiu?

info